Nalatenschap.

Op het moment dat u komt te overlijden krijgen uw nabestaanden te maken met de erfbelasting. Beschikt u over onroerend goed, dan behoort dat ook tot de te belasten nalatenschap. Voorkom dat uw erfgenamen met een torenhoge belastingheffing worden geconfronteerd en start tijdig met successieplanning.
Woont een Nederduitser korter dan tien jaar in Duitsland, dan zijn bij overlijden zowel Nederlandse als Duitse belastingwetten van toepassing. Een lastig punt kan zijn dat geld om deze belasting te betalen niet direct beschikbaar is. Als dat “in de stenen zit”, moeten panden verkocht worden om aan de heffingen te voldoen. Dit is een onwenselijke situatie, zeker als de huuropbrengsten van het onroerend goed nodig zijn om in het levensonderhoud van de erfgename(n) te voorzien.
Door bij leven aan uw naasten te schenken kunt u onnodig belasting betalen voorkomen.

Schenken en erven in Duitsland
Indien de erflater in Duitsland woonachtig is, wordt de gehele nalatenschap belast in Duitsland. Ook in het geval dat niet de erflater maar de erfgenaam in Duitsland woont, is de gehele nalatenschap onderworpen aan Erbschaftsteuer (erfbelasting). De hoogte van deze belasting is afhankelijk van twee factoren: de verwantschap en de hoogte van de nalatenschap. Aan de hand van de verwantschap wordt de persoonsgebonden vrijstelling bepaald. Deze persoonsgebonden vrijstellingen zijn in Duitsland over het algemeen hoger dan in Nederland. Zo bedraagt de vrijstelling voor kinderen €400.000 en die voor kleinkinderen €200.000.
De heffing van Duitse schenkbelasting is nagenoeg identiek aan die van de erfbelasting. Wel worden alle schenkingen, die binnen een termijn van tien jaar zijn gedaan door dezelfde schenker, bij elkaar opgeteld. Betaalde belasting over eerder ontvangen schenkingen wordt verrekend met latere schenkingen en eventueel met latere erfenis als de schenker alles nalaat bij overlijden. Het is dus van belang om uw successieplanning goed te regelen.

Schenken met opschortende voorwaarden
Dit is een schenking die nu wordt afgesproken maar pas wordt afgerond als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld dat de ontvanger zijn studie heeft afgerond of wanneer de schenker meer dan 10 jaar in Duitsland woont. Pas dan gaat het vermogen over naar de ontvanger. Het voordeel van deze manier van schenken is dat, als de ontvanger in Nederland woont, hij of zij er nog geen belasting in Box 3 over hoeft te betalen. Daarnaast kan voor de schenker het afscheid van zijn vermogen worden uitgesteld.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.