Schenken en Erven.

Successieplanning; België kent enkele aantrekkelijke mogelijkheden om vermogen te schenken naar de volgende generatie. Een veel toegepaste methode om vermogen tijdens leven over te dragen is de Belgische handgift. Maar ook wanneer er sprake is van Nederlands onroerend goed zijn er zeer aantrekkelijke opties.

Nalatenschap
Op het moment dat u komt te overlijden krijgen uw nabestaanden te maken met de erfbelasting. Voorkom dat uw erfgenamen met een torenhoge belastingheffing worden geconfronteerd en start tijdig met successieplanning.

Woont een Nederbelg korter dan tien jaar in België, dan zijn bij overlijden zowel Nederlandse als Belgische belastingwetten van toepassing. Woont een Nederbelg langer dan tien jaar in België, dan is bij overlijden alleen de Belgische belastingwet van toepassing. In België komt de heffingsbevoegdheid over schenkingen en nalatenschappen toe aan één van de gewesten, te weten het Waalse gewest, het Brussels gewest of het Vlaamse gewest.

Schenken middels Belgische handgift
Door bij leven aan uw naasten te schenken kunt u onnodig belasting betalen voorkomen. Een veel toegepast methode om vermogen tijdens leven over te dragen is de handgift.
In beginsel is bij een handgift geen schenkingsrecht verschuldigd. Schenkingen die minder dan drie jaar voor overlijden zijn gedaan worden bij de nalatenschap opgeteld. Hierdoor kan zo´n schenking bij overlijden alsnog tot belastingheffing leiden. Een alternatief is om de schenking via een Belgische notaris te laten plaatsvinden. Voor schenkingen aan kinderen is dan 3% registratierechten verschuldigd. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de driejaarstermijn wordt uitgeschakeld. Indien de schenker binnen drie jaar komt te overlijden dan wordt het bedrag van de schenking niet alsnog bij de nalatenschap opgeteld.

Schenken met opschortende voorwaarden
Dit is een schenking die nu wordt afgesproken maar pas wordt afgerond als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld dat de ontvanger zijn studie heeft afgerond of wanneer de schenker meer dan 10 jaar in België woont. Pas dan gaat het vermogen over naar de ontvanger. Het voordeel van deze manier van schenken is dat, als de ontvanger in Nederland woont, hij of zij er nog geen belasting in Box 3 over hoeft te betalen. Daarnaast kan voor de schenker het afscheid van zijn vermogen worden uitgesteld.

Nederlands onroerend goed
Beschikt u over Nederlands onroerend goed, dan behoort dat ook tot de te belasten nalatenschap. Een lastig punt kan zijn dat geld om deze belasting te betalen niet direct beschikbaar is. Als dat “in de stenen zit”, moeten panden verkocht worden om aan de heffingen te voldoen. Dit is een onwenselijke situatie, zeker als de huuropbrengsten van het onroerend goed nodig zijn om in het levensonderhoud van de erfgename(n) te voorzien.
Door het onroerend goed bij leven aan uw naasten te schenken kunt u deze situatie voorkomen. Hierbij kan de eigenaar het Nederlands onroerend goed schenken terwijl hij toch het recht houdt op de inkomsten (huur) uit de panden.

Andere voordelen van schenking van Nederlands onroerend goed zijn;

  • Dat er geen Nederlandse schenkbelasting verschuldigd is;
  • Bij overlijden geen Belgische of Nederlandse successierechten betaald hoeven te worden;
  • Ook niet als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt;
  • De belastingheffing wordt gesplitst. De kinderen worden belast voor de bloot eigendomswaarde, de schenker wordt belast voor het vruchtgebruik.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.