Belastingregeling Nederland Curaçao.

De Belastingregeling Nederland Curaçao is op 1 januari 2016 in de plaats gekomen van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). De regeling bevat bepalingen ter vermijding van dubbele belasting en tegen het ontgaan van belasting.

Alhoewel Curaçao en St. Maarten autonome landen zijn geworden binnen het Koninkrijk zullen zij voorlopig het Nederlands-Antilliaans wettelijke stelsel blijven hanteren. Ook kennen beide eilanden als munteenheid nog de Antilliaanse gulden (Naf). Omdat beide landen nog een identieke belastingwetgeving kennen worden zij hieronder gezamenlijk behandeld. Gemakshalve wordt hierbij slechts gesproken over Curaçao.

Het belastingstelsel op Curaçao maakt onderscheid tussen ingezetenen (permanent wonend op Curaçao) en niet-ingezetenen (niet permanent wonend op Curaçao maar wel inkomsten genietend uit Curaçaose bron). Het voorgaande brengt met zich mee dat een inwoner van Nederland met een vakantiewoning op Curaçao als niet-ingezetene onderworpen is aan Curaçaose belastingheffing.

Aan welke Curaçaose belastingheffing dient u dan te denken?

Bij bezit van de vakantiewoning
Curaçao kent sinds enkele jaren de onroerende zaakbelasting (OZB). De OZB zal jaarlijks geheven worden van degene die aan het begin van het kalenderjaar genot heeft van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. De heffingsmaatstaf is de waarde in het economische verkeer. Deze wordt één keer in de vijf jaar vastgesteld en geldt dan gedurende de hele periode. De progressieve tarieven variëren van 0,4% tot 0,6%.
St. Maarten kent geen onroerende zaakbelasting. Wel kent St. Maarten een grondbelasting. Dit betreft een jaarlijkse heffing van 0,3% over de belaste waarde van een gebouw. De belaste waarde wordt hierbij vastgesteld door de belastinginspecteur.

Bij verhuur en verkoop van de vakantiewoning
Indien u besluit uw vakantiewoning te verhuren zullen de huurinkomsten hieruit voor 65% onderworpen zijn aan Curaçaose inkomstenbelasting. Eventuele rente en kosten die verband houden met de verhuur van de vakantiewoning zijn slechts aftrekbaar indien er huurinkomsten tegenover staan. Eventuele vermogenswinsten bij verkoop worden niet belast.

Bij schenken en erven van de vakantiewoning
Schenking/vererving van een vakantiewoning door/van een in Nederland woonachtige eigenaar is niet onderworpen aan Curaçaose successiebelasting. Wel krijgt u dan te maken met overgangsbelasting. Het tarief hiervan bedraagt 8%.

Betaalt u dan ook nog belasting in Nederland?

Inkomstenbelasting
Omdat u woonachtig bent in Nederland zal Nederland de vakantiewoning op Curaçao in de inkomstenbelastingheffing (box 3) willen betrekken (op grond van het woonplaatsbeginsel). Curaçao zal de vakantiewoning in de Curaçaose belastingheffing willen betrekken omdat de woning aldaar is gelegen.
Treedt er dan dubbele belastingheffing op? Op grond van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) zal Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Schenk- en erfbelasting
Ook ten aanzien van de schenk- en erfbelasting treedt er dubbele belastingheffing op bij het schenken of nalaten van de vakantiewoning. Curaçao heft immers overgangsbelasting en Nederland schenk- en erfbelasting (op grond van het woonplaatsbeginsel). Ook in dit geval is de heffing op grond van de BRNC aan Curaçao toegewezen.

Al vele jaren adviseren wij cliënten die emigreren naar onder andere Curaçao, die daar een tweede woning kopen, of die op een andere wijze willen profiteren van de vele voordelen die op Curaçao te behalen zijn. Samen met u zoeken wij de oplossing die het beste bij u past en bij uw levensstijl. Op alle gebieden geldt echter dat u tijdig moet beginnen en u vooraf goed moet laten voorlichten. Planning kan nu eenmaal niet achteraf.

Wij onderscheiden ons hierbij niet alleen door een gedegen kennis van zaken, maar ook door goede bereikbaarheid.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.