Tweede woning - Bonaire, St. Eustatius en Saba (ook wel BES-eilanden of Caribisch Nederland genoemd).

De BES-eilanden zijn met ingang van 10 oktober 2010 onderdeel geworden van Nederland. De BES-eilanden worden vanaf dat moment aangeduid als bijzondere gemeenten. Hoewel de BES-eilanden deel uitmaken van Nederland is het Nederlandse fiscale stelsel niet onverkort gaan gelden op de voornoemde eilanden.
De Belastingwet BES maakt geen algemeen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht. De Belastingwet BES regelt per heffing of en in hoeverre een niet-inwoner van de BES-eilanden in de belastingheffing wordt betrokken.

Aan welke belastingheffing op de BES-eilanden dient u dan te denken?

Bij aankoop van de vakantiewoning
U betaalt 5% overdrachtsbelasting over de waarde in het economisch verkeer. Deze waarde dient tenminste gelijk te zijn aan de koopsom. De overdrachtsbelasting op de BES-eilanden kent een aantal vrijstellingen. Zo is de overdracht van een onroerend goed vrijgesteld indien het gaat om een nieuw vervaardigd gebouw of een nieuw vervaardigd gedeelte van een gebouw en het hierbij behorende terrein. In deze gevallen is de koper namelijk algemene bestedingsbelasting verschuldigd.
In beginsel kent de algemene bestedingsbelasting één tarief van 8%. Echter, voor Saba en St. Eustatius is dit tarief (tijdelijk) verlaagd met 2%. Dit betekent dat de koop van een nieuwe tweede woning op Bonaire is belast met 8% algemene bestedingsbelasting en op Saba en St. Eustatius met 6%.

Bij bezit van de vakantiewoning
De BES-eilanden kennen een zogenaamde vastgoedbelasting. Deze belasting wordt jaarlijks geheven van personen die aan het begin van het kalenderjaar het genot hebben van een op de BES-eilanden gelegen woning. Het tarief van de vastgoedbelasting bedraagt 20% en wordt berekend over het forfaitair rendement (4%) van de waarde van de onroerende zaak. De waarde van de onroerende zaak wordt hierbij vastgesteld door de belastinginspecteur.
De vastgoedbelasting kent een aantal uitzonderingen. Zo is de vastgoedbelasting niet van toepassing op eigen woningen. Een in Nederland woonachtige eigenaar met een vakantiewoning op de BES-eilanden valt in beginsel niet onder de uitzonderingen en is vastgoedbelasting verschuldigd. Per saldo dient door hem derhalve jaarlijks 0,8% (20% x 4%) vastgoedbelasting te worden betaald over de waarde van de woning.

Bij verhuur en verkoop van de vakantiewoning
Buitenlands belastingplichtigen worden niet belast voor de inkomsten uit onroerende zaken op de BES-eilanden. Het voorgaande brengt met zich mee dat bij een inwoner van Nederland met een vakantiewoning op de BES-eilanden de huurinkomsten en verkoopwinsten hieruit niet aan de heffing van inkomstenbelasting zijn onderworpen.

Bij schenken en erven van de vakantiewoning
Sinds 1 januari 2011 wordt er geen schenk- en erfbelasting meer geheven op de BES-eilanden.

Betaalt u dan ook nog belasting in Nederland?

Inkomstenbelasting
Omdat u woonachtig bent in Nederland zal Nederland de vakantiewoning op één van de BES-eilanden in de inkomstenbelastingheffing (box 3) willen betrekken (op grond van het woonplaatsbeginsel). Het BES-eiland zal de vakantiewoning in de vastgoedbelastingheffing willen betrekken omdat de woning aldaar is gelegen.

Treedt er dan dubbele belastingheffing op? Op grond van de Belastingregeling voor het land Nederland (BRN) zal Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Schenk- en erfbelasting
Bij het schenken of nalaten van de vakantiewoning zal Nederland de vakantiewoning in de belastingheffing betrekken. Hierbij is er geen sprake van dubbele heffing omdat er op de BES-eilanden geen schenk- of erfbelasting wordt geheven.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.